Barion Pixel

Szindrana-Mandala

A gyakorlati spiritualitás

ÁSzF

Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A jelen ÁSZF tartalmazza a szindranamandala.hu/uzlet (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

szindranamandala.hu/uzlet

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Csontos Marianna egyéni vállalkozó
Székhely címe: 8797 Batyk, Dózsa György utca 84.
Adószám: 76250121-1-40
Bankszámlaszám : 10404900-50527066-75871003    K & H Bank

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Telefon: 06-20/3244-194 (normál díjszabású)
E-mail: szindrana.mandala{kukac}gmail.com

Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő X-re kattintással tehet meg, amiből így pipa lesz. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete (kihagyható)
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain, amennyiben valamilyen információt nem talál, úgy e-mail címünkön érdeklődhet további felvilágosításért.

Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFA nélküli, mégis bruttó árak, mivel a termékek adózási státusza Alanyi mentes, azaz 0 %.

Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidő: 5 munkanapon belül, de minden esetben törekszem arra, hogy ez még rövidebb legyen.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a termék ellenértékének megérkezte után végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok:

  • Banki átutalás (előre utalás)
  • Barion kártyás fizetés – bekötése folyamatban (Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)

Elállási/Felmondási jog
14 napon belül van lehetőség elállni ezen szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, 14 napon belül indokolás nélkül felmondható a szerződés.
Ha elállási/felmondási joggal élnél, elállási/felmondási szándékod tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod köteles vagy eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 8797 Batyk, Dózsa György utca 84., vagy e-mail címre: szindrana.mandala{kukac}gmail.com.
Ebből a célból felhasználható a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, amely a következőképpen néz ki:
“Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”
Határidőben gyakorolod elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatod.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági joggal?
Csontos Mariann egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetnek meg kellékszavatossági igénye alapján?
Választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:
Kérheted a kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz.
Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesíthetsz kellékszavatossági igényét?
Köteles vagy a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaid már nem érvényesítheted.
Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?
A vállalkozással szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Csontos Mariann egyéni vállalkozása nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választásod szerint – az 1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.
Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszted.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?
Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítanod.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (8797 Batyk, Dózsa Gy. u. 84.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (szindrana.mandala{kukac}gmail.com).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.